Skip to main content

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο διαδικτυακός τόπος της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Τ.ΕΚ. Α.Ε.» είναι αναρτημένο στο όνομα χώρου www.eltek.com.gr με το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των υπηρεσιών και του λογισμικού του και ανήκει ως έχει, αποκλειστικά στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Τ.ΕΚ. Α.Ε.» ξενόγλωσσα ως «EL.T.EK A.E» και αριθμό ΓΕΜΗ 046882118000 που εδρεύει στα Γρεβενά, θέση «Μπαϊρια ή Αγαλαιοί» με ΑΦΜ 997921684. Η εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του www.eltek.com.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η «ΕΛ.Τ.ΕΚ. Α.Ε.» παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου www.eltek.com.gr, πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο, τη δραστηριότητα, και την εξέλιξη της εταιρείας σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σύνολο του υφιστάμενου περιεχομένου και των πληροφοριών καθώς και οτιδήποτε νέο προστεθεί υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης και Πολιτικές, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο.

Η εταιρεία είναι συμμορφωμένη με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) .

3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία «ΕΛ.Τ.ΕΚ. Α.Ε.» δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.eltek.com.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του www.eltek.com.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της «ΕΛ.Τ.ΕΚ. Α.Ε.» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.eltek.com.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.eltek.com.gr

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο www.eltek.com.gr, και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η

Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

6. ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΤΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (SITES)

Η εταιρεία «ΕΛ.Τ.ΕΚ. Α.Ε.» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών και πληροφοριών άλλων websites και σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών banners στο www.eltek.com.gr. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αρμόδιους διαχειριστές των ιστοσελίδων, οι οποίοι φέρουν ευθύνη, όπως προβλέπεται στους αντίστοιχους Όρους Χρήσης των ιστοσελίδων.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.eltek.com.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας «ΕΛ.Τ.ΕΚ. Α.Ε.» και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του www.eltek.com.gr και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.