Πιστοποιήσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ

  • ISO 9001:2008 για τον Σχεδιασμό, Παραγωγή ΑΝΦΟ, Εμπορία Εκρηκτικών, από τον φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.
  • ISO 14001:2004 περιβαλλοντικής διαχείρισης για τον Σχεδιασμό, Παραγωγή ΑΝΦΟ, Εμπορία Εκρηκτικών από τον φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.
  • OHSAS 18001 και το ΕΛΟΤ 1801 Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία για τον Σχεδιασμό, Παραγωγή ΑΝΦΟ, Εμπορία Εκρηκτικών από τον φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.
  • Με CE πιστοποιητικό ελέγχου για διάθεση προϊόντων σε χώρες - μέλη της Ε.Ε. από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Έρευνας και Ελέγχου Υλικών (BAM) για την παραγόμενη εκρηκτική υλη ANFO.
  • Από το ΝΑΤΟ για παραγωγή εκρηκτικών υλών με τον κωδικό ΝΑΤΟ CODE G1943.
  • Του εργοστάσιο και το προσωπικό του είναι διαβαθμισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για χειρισμό Απορρήτων - Άκρως Απορρήτων Εγγράφων και Υλικών.
  • Όλα τα οχήματα της εταιρείας είναι σύμφωνα με την πιστοποίηση ADR για μεταφορά εκρηκτικών υλών.
  • Μέλος του εμποροβιομηχανικού επιμελητήριου Γρεβενών.

Φωτογραφίες

Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ