Σχετικά με την

Ασφάλεια, ποιότητα, περιβαλλοντική φροντίδα, ο στόχος μας, πολιτική ποιότητας, περιβαλλοντική πολιτική, πολιτική υγείας & ασφάλειας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ΕΛ.Τ.ΕΚ  ΕΠΕ  από την πρώτη μέρα λειτουργίας της έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα, την ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για το σκοπό αυτό προχώρησε στην επένδυση σε αντιρρυπαντικές τεχνολογίες και εξοπλισμό, στην κατάρτιση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και στην υιοθέτηση και εφαρμογή των πλέον αυστηρών κανόνων ασφαλείας.

Η ΕΛ.Τ.ΕΚ  ΕΠΕ  έχει πιστοποιηθεί με:

 • ISO 9001:2008 για τον Σχεδιασμό, Παραγωγή ΑΝΦΟ, Εμπορία Εκρηκτικών, από τον φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.
 • ISO 14001:2004 περιβαλλοντικής διαχείρισης για τον Σχεδιασμό, Παραγωγή ΑΝΦΟ, Εμπορία Εκρηκτικών από τον φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.
 • OHSAS 18001 και το ΕΛΟΤ 1801 υγείας & ασφάλειας στην εργασία για τον Σχεδιασμό, Παραγωγή ΑΝΦΟ, Εμπορία Εκρηκτικών από τον φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ποιότητα εξασφαλίζεται τόσο στις παραγωγικές διαδικασίες όσο και στις υπηρεσίες προς τον πελάτη. Η ΕΛ.Τ.ΕΚ  ΕΠΕ   έχει πιστοποιηθεί κατά το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ΙS0 9001:2008, για τη γραμμή παραγωγής ANFO, του εργοστασίου της, διαθέτοντας  επίσης:

 • Σύγχρονο χημείο - εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου για συνεχή έλεγχο και επιβεβαίωση της ποιότητας πρώτων υλών αλλά και των παραγομένων προϊόντων.
 • Σύγχρονο πεδίο δοκιμών.
 • Πλήρες δίκτυο πυρόσβεσης για όλες τις εγκαταστάσεις της με δεξαμενές 60 τόνων νερού συνδεδεμένες με ηλεκτρονικό σύστημα πυρασφαλείας και πυρόσβεσης.
 • Πλήρες σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών.
 • Το πλέον αξιόπιστο σύστημα ασφαλείας με περιμετρική ασφάλεια, κάμερες, ανιχνευτές κίνησης, ειδικά συστήματα συναγερμού, σειρήνες και άλλα μέτρα ασφαλείας.
 • Ιδιόκτητο στόλο φορτηγών αυτοκινήτων, όλα πιστοποιημένα για τη μεταφορά επικινδύνων φορτίων σύμφωνα με την οδηγία ADR.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Το εργοστάσιο λειτουργεί με μηδενική επιβάρυνση του περιβάλλοντος μη αποδίδοντας στη φύση κανένα απόβλητο σε στερεή, υγρή και αέρια μορφή, καθόσον η γραμμή παραγωγής του ANFO  έχει μηδενικά απόβλητα, και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών όρων.

Η ΕΛ.Τ.ΕΚ  ΕΠΕ  εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης OHSAS 18001.


Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Στόχος μας είναι η παραγωγή εκρηκτικών νέας τεχνολογίας και η προσφορά υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στους πελάτες μας ώστε να εξασφαλίζεται οικονομικότερο και ασφαλέστερο αποτέλεσμα στο χώρο της εξόρυξης.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας για τις δραστηριότητές της εντάσσεται στα πλαίσια που θέτει το πρότυπο TUV AUSTRIA HELLAS.  ISO 9001 : 2008 και στοχεύει στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων για την ποιότητα, όπως αυτές προδιαγράφονται από τις απαιτήσεις των πελατών και τους ισχύοντες κανονισμούς.

Το Σύστημα Ποιότητας της εταιρίας παρέχει το πλαίσιο για την επίτευξη της οργανωμένης και στοχοθετημένης συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας και από όλους τους εργαζομένους της.

Οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η επίτευξη των στόχων της εταιρίας είναι:

 • Η ικανοποίηση των πελατών της μέσω του προσδιορισμού των αναγκών και απαιτήσεών τους και της κάλυψης αυτών σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της παράδοσης των εκρηκτικών υλών, της σχεδίασης της έκρηξης και της υλοποίησης της.
 • Η υψηλή απόδοση των παραγωγικών συστημάτων και των λειτουργικών διαδικασιών της επιχείρησης μέσω της συνεχούς αναβάθμισης του τεχνικού εξοπλισμού, της ενεργού συμμετοχής των εμπλεκομένων στην παραγωγική διαδικασία και της συνεχούς βελτίωσης της λειτουργίας της εταιρείας.
 • Η οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με προμηθευτές και υπεργολάβους.

Η εταιρία δεσμεύεται στην καθιέρωση αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα με στόχο την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος ποιότητας. Οι αντικειμενικοί σκοποί ανασκοπούνται μαζί με την Πολιτική Ποιότητας ως προς την καταλληλότητα τους τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

Η λειτουργία του συστήματος ποιότητας υποστηρίζεται απόλυτα από τη διοίκηση της εταιρείας, η οποία έχει δεσμευτεί για τη διαρκή βελτίωση του συστήματος  και είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητά του.

Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας που εμπλέκονται στο σύστημα ποιότητας είναι ενήμεροι για τα καθήκοντά τους και τηρούν τις σχετιζόμενες με την θέση εργασίας τους διαδικασίες που προβλέπονται από αυτό, με τρόπο που να διασφαλίζεται η ποιότητα με λογικό κόστος.


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • Η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας είναι πλήρως συμβατή με τις απαιτήσεις των διεθνών - εθνικών νόμων και  κανονισμών και στοχεύει στην συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας.
 • Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας παρέχει το πλαίσιο για την επίτευξη οργανωμένης και στοχοθετημένης συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας και από όλους τους εργαζομένους της.
 • Η συνεχής ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη χρήση άρτιου τεχνολογικού εξοπλισμού και τις αυστηρές διαδικασίες παραγωγής συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας.

Η διοίκηση δεσμεύεται γραπτώς για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητά του.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΕΛ.Τ.ΕΚ  ΕΠΕ αναγνωρίζοντας τη κοινωνική και οικονομική διάσταση των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, υιοθετεί την παρούσα πολιτική ασφάλειας & υγείας, μέσω της οποίας στοχεύει στην:

 • Ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων κινδύνων, με την εφαρμογή προληπτικών συστημάτων και μέτρων για τον έλεγχο τους και την προστασία των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων της ΕΛ.Τ.ΕΚ  ΕΠΕ.
 • Συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση για αναγνώριση νέων ενδεχόμενων κινδύνων στις δραστηριότητες της ΕΛ.Τ.ΕΚ  ΕΠΕ και άμεση εφαρμογή μέτρων αναίρεσης ή ελαχιστοποίησης της επικινδυνότητας αυτών.

Με την ικανοποίηση των παραπάνω συνθηκών η ΕΛ.Τ.ΕΚ  ΕΠΕ αποσκοπεί στην εξάλειψη, στο μέτρο του λογικά εφικτού, κάθε πιθανού κινδύνου ή/και επικίνδυνης κατάστασης, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη της ανθρώπινης υγείας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η ΕΛ.Τ.ΕΚ  ΕΠΕ, εφαρμόζει  με ακρίβεια το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, το εργοστάσιο λειτουργεί σύμφωνα με τον Νόμο 3329/89 και καλύπτεται από έγκριση και από μελέτη ασφαλείας SEVEZO II, δεσμεύεται δε για τα παρακάτω:

- Την ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001: 2007.

 • Την κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση/ενημέρωση στην ασφάλεια και υγεία του προσωπικού της, μέσω ειδικών σεμιναρίων και κατάλληλων οδηγιών/ διαδικασιών εργασίας.
 • Τη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση των συνθηκών ασφάλειας & υγείας, καθώς και την ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής Ασφάλειας με στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας.
 • Τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων.

 Η ΕΛ.Τ.ΕΚ ΕΠΕ θεωρεί δεδομένο ότι κάθε εργαζόμενος της θα καταβάλλει κάθε λογικά δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει τις δικές του ευθύνες και υποχρεώσεις, ανταποκρινόμενος στη δέσμευση της εταιρείας, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Το ίδιο ισχύει για κάθε εργολάβο ή προμηθευτή της ΕΛ.Τ.ΕΚ  ΕΠΕ.

 

Φωτογραφίες

Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ